نگهداری بیماران اعصاب و روان

خدمات ارائه شده در این مؤسسه به شرح ذیل می باشد :
* درمان تحت نظر تیم پزشکی و روانپزشکی
* روان درمانی فردی ٬ گروهی و خانواده درمانی تحت نظر کارشناس ارشد روانشناس بالینی
* کاردرمانی و حرفه آموزی ٬ آموزش صنایع دستی ٬ معرق کاری ٬ قالی بافی ٬ حصیر بافی ٬ گلسازی ٬ سفال و ……
* برگزاری مسابقات ورزشی و انجام فعالیتهای ورزشی تحت نظر مربی ورزش و کارشناس کاردرمانی
* مراقبت و نگهداری توسط کادر مجرب پرستاری
* برگزاری اردوهای تفریحی برای بیماران
* برگزاری جشنها در تمامی اعیاد و مناسبتها و جشن تولد برای تمامی بیماران