نگهداری از پدر و مادر

✅ اگر پدر و مادرتان را دوست دارید…

نگهداری بیماران اعصاب و روان
مراقبت گهگاهی از نوه‌ها، عمر پدربزرگ و مادربزرگ‌ها را طولانی‌تر می‌ڪند ??????

?بر اساس تحقیقی ڪه در آلمان انجام و در نشریه تڪامل و رفتار بشر منتشر شده پدربزرگ و مادربزرگ‌هایی ڪه گهگاه از نوه‌های خود یا بچه‌های دیگر نگهداری می‌ڪنند بیشتر از سالمندانی عمر می‌ڪنند ڪه از فرد دیگری مراقبت نمی‌ڪنند.

?البته این تحقیق به این نتیجه رسیده ڪه مراقبت تمام وقت از نوه‌ها بر سلامت پدربزرگ و مادربزرگ‌ها اثر منفی دارد اما مراقبت گهگاهی اثر مثبت دارد.

?پدر و مادرتان را از روند زندگی حذف نڪنید. حتی گاهی به بهانه های ڪوچڪ هم ڪه شده آنها را در زندگیتان دخالت دهید ، مشورت بگیرید و طبق نظر آنها عمل ڪنید. در فرصت های مناسب می توانید بچه ها را به آنها بسپارید و امید به زندگی را در روح و روانشان بدمید…

از اینڪه پدر و مادرتان را از دل و جان دوست دارید سپاسگزارم.
نگهداری بیماران اعصاب و روان

با تقدیم احترام