تضمین آرامش

محیط داخلی مرکز با مراقبت های شبانه روزی و بی دریغ کارکنان این مرکز بسیار پاکیزه و آرام می باشد ، 

از نظر مکانی نیز این مرکز از موقعیت مناسبی برخوردار بوده و در حد فاصل شهرستان شهریار و تهران واقع شده است.